Beckman Coulter Czech Republic (Czechia)

Beckman Coulter Office in Prague

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Radiová 1
102 27 Praha 10 – Hostivař, Czech Republic
Phone: +420 272 017 999
Fax: +420 272 017 385
Email: lsr-czech@beckman.com
Email: beckman.cz@beckmancoulter.com

Service Hotline CZ and Technical Support

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Murmanská 1475/4
100 00 Praha 10 – Vršovice
Phone: +420 272 017 888
Email: servis.cz@beckman.com

Client Services (orders) CZ

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Murmanská 1475/4
100 00 Praha 10 – Vršovice
Phone: +420 272 017 444 | +420 603 435 429
Fax: +420 272 017 385
Email: cas.cz@beckman.com